Dataskyddsförordningen

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Det främsta syftet med de nya reglerna är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för det affärsförhållande vi ingått.

Vapenringen/Swecruising, Vapenringen är bifirma till Swecruising AB, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet. För att fullgöra beställning för leverans av smycken, främst vapensmycken behöver vi behandla uppgifter såsom namn och kontaktuppgifter. All insamling och behandling av personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt och för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal.

Vapenringen sparar dina uppgifter i orderbekräftelsen så länge de är nödvändiga för att fullgöra leveransen enligt er beställning eller så länge vi är skyldiga att dokumentera uppgifterna enligt lag. 

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag. Vidare har du rätt att begära rättelse, radering och begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Vapenringen lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part så vida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighets anmodan/påbud.